Aktualności

Media

Nowy fundusz Forum PCWO Energy inwestujący w branży energii odnawialnej

Forum PCWO Energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został założony i jest zarządzany przez FORUM TFI – jedno z największych prywatnych i niezależnych towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych w Polsce. Partnerem projektu jest PCWO Energy S.A. – jedna z najszybciej rozwijających się grup kapitałowych na rynku energii odnawialnej w Polsce. W ramach zamkniętej już emisji certyfikatów inwestycyjnych partner projektu wniósł do Funduszu dziesięć spółek celowych będących właścicielem kompletnych projektów farm fotowoltaicznych wycenianych łącznie na około 6 mln zł.

 

Fundusz będzie finansował proces budowy farm fotowoltaicznych. Po wybudowaniu elektrowni oraz przyłączeniu jej do sieci, udziały każdej spółki celowej, będącej właścicielem wybudowanej instalacji, będą mogły zostać sprzedane lub pozostawione w Funduszu, jako aktywo generujące dodatnie przepływy finansowe ze sprzedaży wyprodukowanej energii.

 

Wieloletnie doświadczenie PCWO Energy, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek w branży odnawialnych źródeł energii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będzie stanowić istotne wsparcie dla powodzenia planowanych przez fundusz przedsięwzięć. Spółki z grupy kapitałowej PCWO Energy kontraktują średnio 230 działek miesięcznie, zaś w opracowywanych koncepcjach pod budowę farm PV posiadają już około 7 GW mocy, co pokazuje dobitnie skalę ich działalności.

 

Wskazać należy, iż fotowoltaika jest również jedną z kluczowych części branży energetycznej, która będzie miała znaczący udział w osiągnięciu założonego na 2030 rok celu, jakim jest 23 procentowy udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Warto również zauważyć, że Polska jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem fotowoltaicznym w Unii Europejskiej.

 

W ostatnim pięcioleciu, na koniec 2020 roku, Polska znalazła się na pierwszym miejscu w UE pod względem tempa wzrostu mocy w sektorze fotowoltaicznym. Moc zainstalowana na koniec 2020 roku wyniosła 3936 MW, co stanowi wzrost o 200 proc. rok do roku. W najbliższych latach główny udział w przyroście mocy będą mieć projekty farm PV przygotowane do wystąpienia w aukcji OZE. Konieczność dalszego wzrostu udziałów energii z OZE w obecnej dekadzie potwierdza także unijna dyrektywa RED II (Renewable Energy Directive).

 

Prognoza rozwoju sektora farm fotowoltaicznych opiera się na udokumentowanych procesach rynkowych, w tym działaniach deweloperskich oraz analizie trendów. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej, w perspektywie średnioterminowej nie widać przesłanek do spowolnienia. Jeżeli nawet przejściowo zmniejszy się tempo rozwoju mikroinstalacji, to fotowoltaika jako sektor nie odczuje tego faktu. Jest to bowiem technologia elastyczna, skalowalna, działająca w kilku segmentach i wielu niszach rynkowych.

 

Może Cię również zainteresować