Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na uwadze powyższe pragniemy zapewnić, iż dla ochrony udostępnianych przez Państwa danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej przedstawiamy zasady, według których gromadzimy i przechowujemy Państwa dane, wskazujemy prawa jakie Państwu przysługują, a także podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I NA CZYM POLEGA ICH PRZETWARZANIE?

„RODO” w art.4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne. Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność wykonywana na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych są: PCWO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000719437 oraz PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000719437 (łącznie zwane dalej: PCWO). Wskazane powyżej podmioty pozostają współadministratorami Państwa danych osobowych i tym samym wyznaczyły wspólny punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli wyrazicie Państwo życzenie skontaktowania się z nami w sprawie związanej z Państwa danymi osobowymi, a także w jakiejkolwiek innej kwestii, bardzo prosimy o kontakt pisemny pod adresem e -mail: biuro@pcwoenergy.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 733 754 696.

SKĄD CZERPIEMY INFORMACJE O PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od Państwa, w czasie kontaktu z nami. W sytuacji gdy jesteście Państwo naszym Klientem, podajecie nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie uzyskania informacji o zakresie naszych usług, np. dzierżawy Państwa nieruchomości. Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać również od organów administracji publicznej pozyskując akta toczącej się sprawy w której pozostajecie Państwo stroną. Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać również od towarzystw ubezpieczeniowych wraz z aktami sprawy. Jeśli korzystacie Państwo z naszych serwisów internetowych, zbieramy informacje o Państwa aktywności w tych serwisach oraz o podejmowanych przez Państwa działaniach. Jeśli jesteście Państwo naszymi Kontrahentami, podajecie nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w toku jej wykonywania, np. w ramach korespondencji e-mail. Jednocześnie dane kontaktowe możemy uzyskać bezpośrednio od kogoś w Państwa organizacji (np. poprzez wskazanie Państwa w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Państwa danych osobowych do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

 1. Świadczenie usług naszym Klientom

  Podanie danych jest dobrowolne. Ma ono na celu zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, a także należytą ochronę Państwa interesów. W sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji (to jest w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym). Przykładowo będą to: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania. Usługi te to przede wszystkim: dzierżawa Państwa nieruchomości niezbędnej do opracowania projektu a kolejno przeprowadzenia procedury budowy farmy fotowoltaicznej.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.
 3. Prowadzenie naszych serwisów internetowych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszych portali internetowych. Powyższe obejmuje w szczególności zapewnienie Państwu możliwości przesłania do nas danych kontaktowych w celu skorzystania z naszych usług.
 4. Współpraca z kontrahentami

  W sytuacji gdy chcieliby Państwo podjąć z nami współpracę biznesową, Państwa dane osobowe jako właściciela firmy albo pracownika będą przetwarzane w celu nawiązania takiej współpracy.
 5. Korespondencja e-mail

  Jeśli kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem adresu e-mail w sprawach innych niż wskazane powyżej, podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Powyższe może być związane np. z prowadzeniem procesu rekrutacji, wykonywaniem usług dla Państwa jako Klientów.
 6. Cele marketingowe

  Będąc naszym klientem, potencjalnym klientem lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych, co jest związane w szczególności z promowaniem oraz rozpowszechnianiem naszej oferty. W ramach prowadzonego marketingu możemy dopasować do Państwa zainteresowań oferty, w tym akcje promocyjne. W związku z powyższymi działaniami możemy dokonywać profilowania, które nie ma wpływu na Państwa prawa i wolności.

Dodatkowo, jeżeli wyrazicie Państwo wyraźną zgodę będziemy mogli wykorzystać Państwa adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania się z Państwem i przekazania naszej oferty.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe Klientów w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • informacje o Państwa nieruchomości,
 • historię Państwa komunikacji z nami,
 • informacje o źródłach pozyskania Państwa danych,
 • Państwa reklamacje,
 • Państwa opinie,
 • dodatkowe informacje, które mogli Państwo zawrzeć w korespondencji e-mail
  lub podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem,
 • udzielone przez Państwa zgody,
 • nazwę firmy (jeżeli jest prowadzona),
 • numer NIP,
 • historię korzystania z naszych usług,
 • nazwę Państwa banku i numer rachunku bankowego, jeśli zapłaty za roszczenie dokonaliśmy na ten rachunek,
 • Państwa podpis,
 • informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na pliki cookies),
 • numer IP, z którego komunikujecie się Państwo z naszymi serwisami,
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystacie Państwo odwiedzając nasze strony internetowe, w tym informacje obejmujące jego ustawienie (np. rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu).

Cookies

W ograniczonym zakresie stosujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”), w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych usług. Za ich pomocą dostarczane są nam jako Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania naszych usług. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do Państwa preferencji. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • weryfikacji połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacji treści – w celu zabezpieczenia przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługi formularzy – w celu zabezpieczenia serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyki – budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu. Monitorujemy również Państwa aktywność w naszych serwisach internetowych przy użyciu Google Analytics. Służą nam do tego opisane powyżej pliki cookies. Powyższe pomaga nam ustalić ilu użytkowników odwiedza nasze serwisy i jakie podejmują na nich działania. Pozwala nam to na bieżąco je udoskonalać, tak aby uczynić je jeszcze lepszymi i bardziej przystępnymi dla naszych Użytkowników.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Plikami cookies stosowanymi na naszej stronie można zarządzać, w tym je usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 • udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej),
 • wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
 • prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 • obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Uszczegóławiając powyższe, w zależności od celu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych podstawa przetwarzania może się różnić w następujący sposób:

 • jeśli podajecie nam Państwo swoje dane osobowe na potrzeby kontaktu i oceny roszczenia, to będziemy je przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem stosownej umowy
 • w sytuacji gdy dojdzie do zawarcia pomiędzy nami umowy (np. umowy dzierżawy), Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać dlatego, że jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartej umowy,
 • dane dotyczące korzystania z naszych serwisów​, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 • jeżeli wyraziliście Państwo odrębną zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłania Państwa bezpośrednich komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną;
 • jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami, żeby zadać pytanie o to jakie usługi świadczymy, jak prowadzimy nasze serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Państwa pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym Klientom i Użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji
 • jeśli prowadzicie Państwo z nami szeroko pojętą współpracę biznesową lub chcecie taką współpracę nawiązać​, przetwarzamy Państwa dane, ponieważ zawarliśmy ze sobą umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej (forma takiej umowy może być dowolna, w tym również ustna) i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Państwa propozycję współpracy i podjęcia działań przez zawarciem stosownej; ponadto, mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych Kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy;
 • wszystkie Państwa dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Państwu ofert i promocji, które według naszego zapatrywania mogą Państwa zainteresować, jak również innych informacji promujących PCWO oraz naszą ofertę.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE?

W razie wyrażenia na to zgody, jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym, tj. w szczególności: naszym oddziałom, pracownikom, podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, hostingowe czy informatyczne). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Czas przetwarzania tych danych wynosi odpowiednio w przypadku:

 • kontaktu i wstępnej oceny Państwa nieruchomości pod kątem realizacji inwestycji w postaci budowy farmy fotowoltaicznej – do czasu podjęcia przez Państwa decyzji o nawiązaniu współpracy; po upływie tego okresu, Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, nie dłużej jednak niż 5 lat;
 • zawarcia pomiędzy nami umowy (np. umowy dzierżawy nieruchomosci) – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • dochodzenia od ubezpieczyciela zapłaty odkupionego roszczenia – przez okres trwania postępowania o zapłatę; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • opracowanie projektu farmy fotowoltaicznej na terenie Państwa nieruchomości – przez okres trwania umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • prowadzenia współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontaktu w sprawie nawiązania takiej współpracy ​– przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookie), oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy pozostajecie Państwo Klientem oraz później – przez okres 5 lat licząc od dnia, kiedy przestali Państwo być naszym Klientem (zaprzestaliście Państwo korzystania ze świadczonych przez nas usług); po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 5 lat.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO (EOG)?

W naszej codziennej pracy, zwłaszcza przy prowadzeniu naszych serwisów internetowych korzystamy z narzędzi zapewnianych nam przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, stosując chociażby mechanizm „Tarczy Prywatności” jak np. Stany Zjednoczone.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, o których mowa powyżej Kierujemy się następującymi regułami przy przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Regułą adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 2. Regułą transparentności. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Państwu pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest jej przejawem.
 3. Regułą prawidłowości. Staramy się, aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzicie Państwo że w jakimś obszarze Państwa dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, skontaktujcie się Państwo z nami bezpośrednio za pomocą adresu e–mail: biuro@pcwoenergy.pl lub pod numerem telefonu: +48 733 754 696.
 4. Regułą integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.
 5. Regułą rozliczalności. Zasada ta zakłada, że administrator danych ma obowiązek wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, w związku z czym podejmujemy wszelkie działania mające na celu udzielenia Państwu pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej działań związanych z pozyskiwanymi danymi osobowymi.

JAKIE POSIADAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA?

RODO przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możecie Państwo w każdej chwili zawnioskować, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych a dotyczących Państwa osoby i przesłali je do Państwa w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX, PDF itp.).
 2. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli zaobserwujecie Państwo, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, macie Państwo prawo zawnioskować do nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W celu edycji danych, możemy poprosić o przesłanie dokumentacji potwierdzającej zmiany.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznacie Państwo, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo zażądać, abyśmy zakres przetwarzania ograniczyli. Powyższe nastąpi, jeżeli Państwa żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe. Pamiętajcie Państwo przy tym, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania danych (np. w sytuacji zachowania dokumentacji pracowniczej, rozliczeń podatkowych). W każdym przypadku jednak usuniemy Państwa dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację, dzięki czemu dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO, możecie Państwo zawnioskować, abyśmy wyeksportowali Państwa dane osobowe nabyte w toku dotychczasowych naszych kontaktów i współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@pcwoenergy.pl lub poprzez infolinię: +48 733 754 696 lub listownie pod adresem PCWO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa oraz PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Powyższe dane pozostają aktualne także na wypadek, gdyby jakieś działanie lub sytuacja budziły Państwa obawy w zakresie jej zgodności z przepisami prawa lub naruszenia Państwa praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zareagujemy na dane zagadnienie. Ponadto, jeżeli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajecie Państwo za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie, chcemy Państwa poinformować, że przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku będziemy w dalszym ciągu przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego został złożony sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zrealizować za pomocą następujących kanałów komunikacji: adres e-mail: biuro@pcwoenergy.pl lub poprzez infolinię: +48 733 754 696.