News

Akcjonariusze

Drugie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją

Zarząd Spółki PCWO ENERGY S.A. z/s w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000719437, posiadającą nr NIP 7010803371, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki PCWO ENERGY S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r. W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

You may also be interested in